REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

 

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych

                                                                                        /KPK, kan. 1205/.

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

 1. Cmentarz w Gorzycach Wielkich jest własnością Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich.
 1. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez pełnomocnika, którym jest pan Grabarz.
 1. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.
 1. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewienia oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza.
 1. Bez zgody administratora cmentarza na terenie cmentarza nie można umieszczać ławek, wykonywać jakichkolwiek obwódek wokół grobów. Ławka lub kostka brukowa zamontowana przez Dysponenta grobu może zostać czasowo zdemontowana na czas wykopania w bezpośrednim sąsiedztwie grodu. Ponowny montaż ławki lub kostki leży w gestii Dysponenta grogu.
 1. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami, samochodami i innymi pojazdami. Dotyczy to także firm demontujących i montujących nagrobki oraz firm pogrzebowych. Zabrania się także chodzenia po grobach oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.
 1. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.
 1. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.
 1. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 1. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Wyjątek stanowi tzw. grób głębinowy jeśli pierwsza osoba była pochowana w niższej partii grobu. Po 20 latach od pochowania danej osoby grobu ponownie można użyć do pochowania.
 1. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
 1. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora cmentarza. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać zgodę administratora na jej wykonanie. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.
 1. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.
 1. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w miejscu do tego przeznaczonym.
 1. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać u Ks. Proboszcza, u którego można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.
 1. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie kosztownych nagrobków.
 1. Wszelkie sprawy pogrzebów oraz spraw cmentarnych należy załatwiać w kancelarii parafialnej, która znajduje się w Gorzycach Wielkich przy ul. Piaskowej 1 w godzinach otwarcia.

Kancelaria parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 19:15 – 19:45 oraz w środy w godzinach 16:30 – 17:00 / z wyjątkiem czasu kolędy /  i w soboty w godzinach 8:00 – 9:00 / z wyjątkiem I soboty miesiąca /.  Kancelaria parafialna jest nieczynna w niedziele, uroczystości i święta oraz w piątki Wielkiego Postu.

Administrator cmentarza